Kwaliteit

Kwaliteitsinschrijvingen

Lidmaatschap NVLF

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Relevante landelijke- en regionale vergaderingen / studiedagen worden door ons bezocht.

Registers NVLF

Angelique is opgenomen in het NVLF register stotteren en Iris in het NVLF register preverbale logopedie. Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen die vastgesteld zijn door de beroepsvereniging en de NVST( Nederlandse vereniging voor stottertherapeuten) en aan de eisen die vastgesteld zijn door de beroepsvereniging op het gebied van scholing en intervisie  . Wij hebben voldoende scholing en zorgen voor deskundigheidsbevordering door deelname aan een werkgroep en lidmaatschap van de NVST

Angelique heeft in 2018 met goed gevolg de ECSF-course ( European clinical specialization fluency disorders) afgerond ter specialisatie tot stottertherapeut. Zie voor meer informatie:  http://www.ecsf.eu/. Zij is lid van de NVST, Nederlandse vereniging voor stottertherapeuten.

Kwaliteitsregister Paramedici

Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ingeschreven logopedisten voldoen aan de criteria die door de beroepsvereniging is vastgesteld op het gebied van werkervaring en deskundigheidsbevordering.

Kwaliteitsteitstoets Logopedie

Deze is zowel in 2015 als in 2017 behaald.

Kwaliteitskringen en werkgroepen

De praktijk is aangesloten bij verschillende kwaliteitskringen en werkgroepen. Een kwaliteitskring is een groep van logopedisten die een aantal keer per jaar bijeenkomen, met als doel de kwaliteit van de logopedische zorg te verbeteren.
Wij zijn lid van de volgende kwaliteitskringen en werkgroepen:
– Kwaliteitskring 030 Vrijgevestigden Dordrecht
– Kwaliteitskring 436 Vrije Polders
– Nederlandse Vereniging van Stottertherapie, intervisie groep
– Werkgroep Logopedische screening groep 2 leerlingen Dordrecht
– Werkgroep 0-2 jarige kinderen
– Samenwerkingsverband Samenspraak
– Logonet Drechtsteden, https://www.logonet.nl/

In onze praktijk vindt een wekelijks intern overleg plaats. Wij hebben regelmatig een uitgebreid overleg met de intern begeleiders van de scholen uit de buurt over de individuele cliënten.

Samenwerking

Wij werken veelvuldig samen met intern begeleiders en leerkrachten. Daarnaast werken wij samen met de volgende disciplines: Orthopedagogen/ GZ-psychologen, huisartsen, tandartsen, orthodontisten, kinderartsen, K.N.O.-artsen, revalidatie artsen, remedial teachers, fysiotherapeuten en oefentherapeuten mensendieck.